C 26 марта по 5 апреля машина по печати фотографий будет на большом плановом тех. обслуживании, фотокниги печатаем в штатном режиме

C 26 марта по 5 апреля машина по печати фотографий будет на большом плановом тех. обслуживании, фотокниги печатаем в штатном режиме

C 26 марта по 5 апреля машина по печати фотографий будет на большом плановом тех. обслуживании, фотокниги печатаем в штатном режиме

C 26 марта по 5 апреля машина по печати фотографий будет на большом плановом тех. обслуживании, фотокниги печатаем в штатном режиме

 

x
мы здесь, если что,
с 8:00 до 20:00 каждый день

YIP Nezakonov A. N., w obliczu online art-marketa WWW.CARDSI.BY (dalej Licencjobiorca), publikuje niniejszą umowę, będącą zamówieniem publicznym na adres zarówno fizycznych, jak i prawnych (dalej Autor) co następuje:

1. PRZEDMIOT UMOWY

    1. Autor przyznaje Licencjobiorcy prawo do korzystania z układów, które się stanowią pocztówki z ilustracjami wysłane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres nv@cardsi.by

1.2. Dostarczane prawo obejmuje następujące sposoby korzystania z Utworów:

  • Drukowanie pocztówek

1.3. Autor gwarantuje istnienie wyłącznych praw do korzystania z Utworu.

1.4. Okres obowiązywania umowy – 31.12.2020 r.

1.5. Autor ma prawo korzystania i zezwalania innym osobom na korzystanie z Utworu bez zgody Licencjobiorcy.

 

2. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

2.1. Autor ma prawo do:

2.1.1. Jednostronnego przerwania stosowania wszystkich lub niektórych Utworów w dowolnym momencie, wysyłając podanie na adres e-mail nv@cardsi.by

2.2. Autor jest zobowiązany do:

2.2.1. przekazania Licencjobiorcy egzemplarz Utworu.  

2.3. Licencjobiorca ma prawo do:

2.3.1. używania Utworu w sposoby określone ust. 1.2;

2.3.2. produkowanie materiałów promocyjnych odnoszących się do danej pracy, wykonywanie dekoracji do egzemplarzy Utworu;

2.4. Licencjobiorca jest zobowiązany do:

2.4.2. Umieszczenie danych Autora na pocztówkach, tak samo określenie autorstwa na stronie online Autora z Dziełami w sieci.

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRZERYWANIE UMOWY

3.1. Przerywanie umowy strony mogą inicjować jednostronnie przez wysyłanie powiadomienia na adres mailowy.

4 . Nieprzewidziane okoliczności

4.1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli są one spowodowane okolicznościami siły wyższej, pod którymi rozumie się: susza, powódź, inne naturalne katastrofy; atak terrorystyczny; działania wojenne; wypadek w transporcie lub w systemach łączności, katastrofy technologiczne; międzynarodowe sankcje; wydanie aktów normatywnych i prawnych, w wyniku których wykonanie umowy staje się niemożliwym.

4.2. Jeśli nieprzewidziane okoliczności powodują naruszenie terminu wykonania zobowiązań, są one uważane za zamrożone w czasie trwania takich okoliczności.

4.3. W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, strona, dla której powstała niezdolność do wykonania zobowiązań musi w ciągu 5 (pięciu) dni powiadomić o tym drugą stronę na adres e-mail.

Zawiadomienie powinno zawierać wskazanie okoliczności, które przeszkadza w pełnieniu obowiązków; datę jego wystąpienia i przewidywany termin ważności; zobowiązań, wykonanie których staje się niemożliwe.

4.4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy o terminie powiadomienia i (lub) jego treści, i (lub) udokumentowanego potwierdzenia i terminie jego działania, strona nie może powoływać się na istnienie okoliczności siły wyższej.

4.5. Jeśli działania okoliczności siły wyższej trwa dłużej niż 30 (trzydzieści) dni, każda ze stron może odstąpić od umowy w trybie jednostronnym.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Strony przyjmują obowiązkową przedsądową kolejność rozpatrywania sporów. Termin rozpatrzenia reklamacji to 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

5.2. Umowa wchodzi w życie od momentu uzyskania Utworów na adres e-mail Licencjobiorcy nv@cardsi.by  

5.3. Wszystkie powiadomienia i wiadomości w ramach umowy są wysyłane poprzez wysłanie na adres e-mail.

6. REKWIZYTY

 

YIP Nezakonow Aleksander Nikołajewicz

Adres: Mińsk, ul. Nalibokskaja, 34P

P/z BY65MTBK30130001093300035505,

UAB " Miński tranzytowy bank",

kod banku MTBKBY22,

Mińsk, pr. Partyzancki,6a.

ODC 691712290